Nevelési Filozófiánk

„Szólhatok az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem mit sem érek.”

/ Pál apostol első levele /
 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korban) való átlépés belső pszichikus feltételei. Programunk elkészítésénél és a módosításánál is az eddigi eredményeinkre, pedagógiai törekvéseinkre és a helyi sajátosságokra támaszkodtunk, valamint lehetőség szerint figyelembe vettük a szülők, a klientúra igényeit. A program módosításához az alapot az Óvodai nevelés országos alapprogramja és az eddig használt saját helyi nevelési programunk adta. Az óvodánkban megtalálható értékeket és a jól működő gyakorlatot állítottuk középpontba, és ezt öltöztettük fel –„a fejlődő gyermeki személyiség szükségleteinek megfelelően”- úgy, hogy a gyermek és felnőtt egyaránt komfortosan érezze magát. Óvodánk arculatát közösen kialakított pedagógiai programunkban határoztuk meg, mely az egységes szemléletet biztosítja számunkra. Az óvodapedagógusok változatos érdeklődése, mentalitása, módszertani kultúrája, pedig a változatosságot, egyediséget viszi a csoportok életébe. A szeretetteljes, elfogadó, megértő előítélet mentes magatartás a harmonikus, biztonságot sugárzó derűs légkör, továbbá a magas színvonalú nevelőmunka megteremtésével –biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, elősegítjük „gyermekeink személyiségének minél teljesebb kibontakoztatását”, szem előtt tartva a „gyermekeket megillető különleges védelmet” alkalmazkodva a sajátos nevelési igény típusához az eltérő mértékekhez az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
Nevelésünk az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A különböző pedagógiai, pszichológiai irányzatok közös tézise és saját hitvallásunk is, hogy a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei „életkoronként és egyenként változó testi-lelki szükségletek”, a spontán és törvényszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Szimmetrikus partnerkapcsolat kialakítására törekszünk, melyben mindig a gyermek érdekeit tartjuk szem előtt, minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes hátrányait csökkentő, kiegyenlítő nevelésben részesüljön.
25fős

csoportlétszámok

8

szakképzett nevelő

4csoport

korosztálynak megfelelően